CengizHan ve Moğollar Türk Müdür ?

Moğolların dünya sahnesindeki Türk kimlikleri ? Moğol hükümdarı Cengizhan türk müdür?

   Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın Türk olup olmadığı birçok insanın kafasında hala soru işaretidir. Sizler için bu konu hakkında bir araştırma yapıp Cengiz Han'ın nerden geldiği Türk olup olmadığı hakkında detaylı bir makale sunacağız.

   Tarihçiler Cengiz Han'ı Türk kabul eder. Cengiz Han'ın  Moğolca konuşması yanısıra bununla beraber  Türkçe konuşmasıda bunu kanıtlar niteliktedir...  Cengiz Han sadece Türkçe konuşmakla kalmamış kendini anlatırken ya da kendini tanıtırken ben Türk'üm demiştir.  Cegiz Han’ın soyu Çin kaynaklarda Türklere dayandırılır. Köktürk'lerin devamı olarakda görülür... Cengiz Han'ın fiziki özellikleri incelendiğinde bizlerin soyu olan Kök-Türk kağanları gibi kumral ve açık renk gözlüdür. 

Cengiz Han, Afganistan’da  Kadı Vahideddin Fuşanci’nin kendisini ziyaretine ona şöyle bir sualde bulunur:

- ”Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) 'e herşey önceden vasıl olmuş peki  benim ortaya çıkışım için bir şey demişmidir ?” Bu soruyu Kadı Vahideddin  “Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayınız” hadisini hatırlatmış bunun üzerine memnun olan Cengizhan kendisininde bir türk soyundan geldiğini belirterek Türk olduğunu doğrulamıştır.

Bunun gibi birçok delil Cengizhan'ın Türk olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ayrıca komutanlık özelliği yani moğollara lider olması Türklerin vasıflarından biridir. Devlet kurmak Türklerin en büyük özelliğidir. Şunu unutmamalıdır. İki yahudi bir araya gelince şirket kurar, İki Türk bir araya gelince devlet kurar.

Moğolları tarihe tanıtan Cengiz Han'ın ta kendisi olmuştur.  Cengizhan'dan önce Moğollar’a ne dendiği tam olarak bilinmemektedir.. Cengiz Hanın’ın “Moğol” topluluğu etnik değil, bir bakıma “Osmanlı” tabiri gibi siyasî bir tabirdir. aralarında Türkçe konuşan veya Türk olan boylar ve uruklar da vardır. Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lugati Türk gibi eserlerinde Tatarlar’ı, ayrı lehçeleri olan  Türk kavmi olarak Tarihe tanıtmıştır... 13.yy'da ise Büyük Cengiz İmparatorluğunu gezen Marko Polo, “Tatar” kelimesini Türkler’le Moğollar’ın ikisini birden kapsayan bir deyim olarak kullanmıştır. Türkler “Tatar”ı Türkler’in bir parçası ve doğu Türkçe’siyle konuşan Türkler olarak kabul etmişlerdir. Âşıkpaşaoğlu, tanınmış tarihinde Süleymanşah’la birlikte Anadolu’ya gelen Türkleri “elli bin miktarı göçer Türkmen ve Tatar evi” olarak kaydetmiştir.

Moğol ve Türklerin aynı kökten aynı boydan gelen iki kardeş millet olduğunu söyleyebileceğimiz gibi Cengiz Han, Moğol kökünden olmaktan daha fazla Türk’tü. Cengiz’in Türklüğü tarihî geleneklerin dışında tarafsız çağdaş Çinlilerin tanıklığı ile de sabit olduğunu söyleyebilmek mümkün. 

Prof.Dr.Zeki Velidi Togan, 1941’de yayınladığı “Moğollar, Cengiz ve Türklük” adlı küçük eserinde ve 1946’da yayınladığı “Umumî Türk Tarihine Giriş” adlı eserinde Çengiz Kağan’ı 1221’de ziyaret eden Çao-hong adlı bir Çin elçisinin söylediğii bilgiyi nakletmektedir. Bu elçi, Çengiz’in eski Şato Türklerinden geldiğini gayet açık olarak belirtmiştir. Cengiz’in tipi hakkındaki tarihî bilgiler de (uzun boylu, kumral saçlı, beyaz tenli, yeşil gözlü) eski Gök Türk kağanlara uymaktadır. Çengiz’in aile adı olan “Börçegin”, “Börü Tegin’in Moğolca söylenişinden ibaret olduğu gibi “Çengiz” kelimesi de “Tengiz” yani “Deniz” kelimesinin Moğolca söylenişidir. Türkçe’de “t” ile başlayan kelimelerin Moğolca’da “ç” ile başladığını Altay dillerini tercüme eden uzmanlar ifade etmektedir.

Cengiz Han'ın ailesi incelendiğinde çocuklarının isimlerinin Çağatay ve Ögeday olduğunu görmekteyiz. Çocuklarının isimleri 'Çağa' ve ''Öge''den türediğini görüyoruz. Yani türkçe kelimeden türemiş isimlerdir.


Bu makalemizden anlaşılacağı gibi Cengiz Han'ı başka bir soydan geldiğini düşünmek, O nu Türk düşmanı gibi tarih sahnelerinde servis etmek çok yanlıştır. Cengiz Han Türk'dür.

Bu makalemizde şu sorulara cevap bulduk

Cengizhan Türk müdür ?

Moğollar Türk müdür ?

moğolların Soyu

cengiz han türk müdür moğollar türkm müdür moğolların soyu